ஞாயிறு, 27 மே, 2012

ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளரும் ஒரு நல்ல தலைவனும் சமமானவர்களா


ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளரும் ஒரு நல்ல தலைவனும் சமமானவர்களா எனில் பின்வரும் காரணங்களினால் இருவரும் சமமானவர்கள் அன்று என தெரியவரும் 1 ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் முன்கூட்டியே திட்டமிடபப்பட்ட அந்நிறுவனத்தின் குறிக்கோளை அடைவதற்காக தம்முடைய குழு சரியான நோக்கில் செயல்படுகின்றதா என மேற்பார்வை யிடுகின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் தம்முடைய குழுசரியான முடிவை அடைவதற்காக குழு உறுப்பினர்களை ஊக்குவிக்கின்றார்

2 ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் சரியான முடிவை அடைய குழுஉறுப்பினர்களின் செயலை மேற்பார்வையிடுகின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் சரியான முடிவை அடைய குழு உறுப்பினர்களுடன் தாமும் ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்து செயல்படுகின்றார்

3 ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளரின் குறிக்கோள் சரியான முடிவை அடைவதாகும் ஒரு நல்ல தலைவனின் குறிக்கோள்தம்முடைய குழு உறுப்பினர்களை சிறந்தவர்களாக உருவாக்குவதாகும்

4ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளரின் செயல் அந்நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுதல்களாகும் ஒரு நல்ல தலைவனின் செயல் அந்நிறுவனத்தின் சிறந்த வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குவதாகும்

5ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் தம்கீழ் பணிபுரிபவர்கள் தாம் இட்டபணியை சரியாக செய்கின்றார்களா என மேற்பார்வையிடுவதாகும் ஒரு நல்ல தலைவன் தம்முடைய குழுஉறுப்பினர்களின் செயல் வெற்றி பெறுவதற்கு ஏதுவாக அவர்களுக்கு சரியாக வழிகாட்டுதல்களை செய்கின்றார்

6ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் தம்கீழ் பணிபுரிபவர்களில் தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்கின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் தம்கீழ் பணிபுரிபவர்கள் தவறுசெய்தால் அதனை ஆய்வுசெய்து சரியாக செய்வதற்காக வழிகாட்டுகின்றார்

7ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் தம்கீழ் பணிபுரிபவர்களுக்கு அந்நிறுவனத்தின் குறிக்கோளை அடைவதற்காக எவ்வாறு செயல்படவேண்டும் என கட்டளை யிடுகின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் தம்கீழ் பணிபுரிபவர்களின் செயலை கவணித்து அக்குழுவின் குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழியை அவர்களே பெறுமாறு செய்கின்றார்

8ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் அந்நிறுவனத்தின் குறிக்கோளை அடைவதற்கான செயல் எந்த நிலையில் உள்ளது என ஆய்வுசெய்வதற்காக அவ்வப்போது தம்கீழ் பணிபுரிபவர்கள் அனைவரும் கலந்துகொள்ளும் கூட்டத்தை கூடுவதற்காக கட்டளை இடுகின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் அக்குழுவின் கூட்டத்தை கூட்டி தம்முடைய குறிக்கோளை அடைவதற்கான செயல் எந்த நிலையில் உள்ளது என விவாதித்து முடிவுசெய்திடுமாறு ஊக்கவிக்கின்றார்

9ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் குழு உறுப்பினர்களின் அவரவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை கட்டுபடுத்துபவர் ஆவார் ஒரு நல்ல தலைவன் குழுஉறுப்பினர்களின் மரியாதையை அவரவர்களுக்கு உரியதாக்குகின்றார்

10 ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளரின் அனுகுமுறை தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததாகும் ஒரு நல்ல தலைவனின் அனுகுமுறை பகுத்தாயும் செயலாகும்

11 ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் தம்கீழ்பணிபுரிபவர்களின் செயலை ஈடு செய்கின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் தம்கீழ் பணிபுவர்களின் செயலை ஊக்குவிக்கின்றார்

12 ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர் தம்கீழ்பணிபுரிபவர்களிடம் எப்போதும் கட்டளை யிடும் தொனியிலேயே பேசுகின்றார் ஒரு நல்ல தலைவன் தம்கீழ் பணிபுவர்களிடம் அறிவுரை கூறும் தொனியில் பேசுகின்றார்

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

கருத்துகள் இல்லை: