வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2018

சரக்கு சேவைவரி அறிமுகம்


தற்போது உலகில் ஏறத்தாழ 150 நாடுகள் இந்த சரக்கு சேவைவரியை நடைமுறைபடுத்திவருகின்றன.அதாவது பல்வேறு உலகநாடுகளிலும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்துவந்த மறைமுகவரிகளுக்கு மாற்றாகஅந்தந்த நாடுகளிலும் நாடுமுழுவதும் ஒரேயொரு வரியை செயல்படுத்துவதை போன்று இந்தியாவிலும் மத்திய அரசின் சென்வாட்வரி,மாநிலஅரசின் மதிப்புக்கூட்டுவரி (Value Added Tax (VAT))ஆகிய இரண்டையும் நடைமுறை படுத்தியதே இந்த சரக்கு சேவைவரியின் முதல்படி-முறையாகும் இதற்கடுத்து தற்போது அடுத்தபடிமுறையாக எந்தவொரு பொருளை அல்லது சேவையை வழங்கும்போதும் அதன்மீது மத்தியஅரசும் மாநில அரசுகளும் ஒன்றாக விதிக்க அதிகாரம் கொண்ட புதிய சரக்கு சேவைவரி எனும் புதிய வரிவிதிப்பு முறையை நடைமுறை படுத்தப்படவுள்ளது இந்த சரக்கு சேவைவரியானது வழங்கப்-படுகின்ற அனைத்து பொருட்களுக்கும் அலலது சேவைகளுக்கும் நாடு-முழுவதும் ஒரேமாதிரியான அளவில் வரியை விதிக்க வழிவகுக்கின்றன மேலும் இந்த சரக்கு சேவைவரியானது இறுதி நுகர்வேர் செலுத்தமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் தான் வழங்கும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு செலுத்தவேண்டிய இந்த சரக்கு சேவைவரியில் தான் இதற்காக ஏற்கனவே பெற்ற பொருட்களுக்காக அல்லது சேவைகளுக்காக செலுத்திய வரியை கழித்துகொண்டு(input tax credit (ITC)) நிகரமாக மதிப்புக்கூட்டிய அளவிற்கு மட்டும் இந்த சரக்கு சேவைவரியை செலுத்திட அனுமதிக்கின்றது . நம்முடைய இந்திய நாட்டில் இந்த சரக்கு சேவைவரியை அறிமுகபடுத்துவதன் அடிப்படைநோக்கமே மறைமுகவரிசெலுத்துவதை எளிமைபடுத்துவதேயாகும் அதாவது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள மறைமுகவரிகளானது வரியின்மீது வரியாக விதிக்கப்பட்டு இறுதியில் நுகர்வோருக்கு அதிக சுமை ஏற்படுகின்றது எடுத்துகாட்டாக உற்பத்தியாளர் பொருள் ஒன்றை உற்பத்தி செய்திடும்போது அவரால் மத்தியஅரசிற்கு செலுத்தப்படும் உற்பத்திவரியையும் சேர்த்து தற்போது விற்பணைவரி கணக்கிடப்பட்டு செலுத்தபடுகின்றது அதனை தவிர்த்து இந்த புதிய சரக்குசேவை வரியானது பொருளின் அல்லது சேவையின் அடிப்படைவிலையில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகின்றது பொருள் அல்லது சேவை வழங்குதலின் தொடர்சங்கிலியில் வரியின்மீது வரிஎன்றில்லால் மதிப்புகூட்டப்பட்ட அளவிற்கு மட்டும் வரியை கணக்கிட்டு செலுத்திடுமாறும் உண்மையில் இறுதி பயனாளர்மட்டும் இந்த வரியை செலுத்திடுமாறும் கட்டமைக்கப்-பட்டுள்ளது 1. இந்த சரக்கு சேவைவரியின் கீழ் துவக்க வரம்பாக பத்துஇலட்சம் வருடாந்திர வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது 2. இதனால் அரசிற்கு அதிக வருமானஇழப்பு ஏற்படும் 3நடுத்தர நிறுவனங்களும் இந்த சரக்கு சேவைவரியின் கீழ் கொண்டுவரப்படுகின்றது 4 உற்பத்திவரி சேவைவரி விற்பணைவரி உள்நுவைவரி போன்ற பல்வேறு வரிகள் அனைத்திற்கும் சேர்ந்து அல்லது அவைகளுக்கு பதிலாக இந்த ஒரேயொருவரியின்கீழ் கொண்டுவரமுடியுமா 5. இந்த வரியை அறிமுக-படுத்துவதற்காக மத்தியஅரசு மத்தியசரக்குசேவைவரி(Central GST (CGST))எனும் சட்டத்தையும் ஒவ்வொரு மாநிலமும் மாநில சரக்குசேவைவரி(State GST (SGST)) எனும் சட்டத்தையும் அமோதித்து சட்டமாக இயற்றவேண்டும் 6. தற்போது அந்தந்த மாநிலங்களும் தத்தமது வருவாய் செலவினங்களுக்கு ஏற்ப போதுமான அளவு வரிவிகித்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்கின்றன இந்த புதிய சரக்கு சேவைவரியில் அவ்வாறான நடைமுறை சாத்தியமாகுமா 7.தற்போது உள்ள வரிவசூலித்தல் கட்டமைவினை இந்த புதிய சரக்குசேவைவரி யை நடைமுறைபடுத்துதற்கு போதுமானதாக இருக்குமா என்பனபோன்ற சவால்கள் இந்த சரக்கு சேவைவரியை அறிமுகபடுத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டியவைகளாக உள்ளன இந்த புதிய சரக்குசேவைவரி யை நடைமுறைபடுத்துதால் ஏற்படும் வசதிவாய்ப்புகள் பின்வருமாறு 1.தற்போது ஒருநிறுவனம் பல்வேறு நிலைகளிலும் பல்வேறு வகையான வரிகளை கணக்கிட்டு செலுத்தவேண்டியுள்ளது அதனால் இவ்வாறான வரிகளை கணக்கிட்டு செலுத்துவதே தம்முடைய முதன்மையான பணியாக செய்யவேண்டியுள்ளது இவை இந்த புதிய முறையில் தவிர்க்கபடுகின்றன 2.தற்போது உற்பத்தி வரிக்கென்றும் சேவைவரிக்கென்றும் விற்பணைவரிக்கென்றும் நுழைவுவரிக்கென்றும் தனித்தனியான கட்டமைப்பை நிறுவுகைசெய்து வரிகளை வசூலிப்பதற்கு அதிக செலவாகின்றது 3.ஒருசிலபொருட்கள்அல்லது சேவைகள் இந்த கட்டமைப்பின்கீழ் கொண்டு வரப்படாமலேயே உள்ளன இவையெல்லாவற்றி்கும் ஒரேதீர்வாக இந்த புதிய சரக்குசேவைவரியெனும் ஒரேயொரு கட்டமைப்பின் கீழ் அனைத்து வரிகளும் கொண்டுவரப்படுகின்றன 4. வரியின்மீது வரியை செலுத்தாமலும் பல்வேறுவகையான வரிகளை செலுத்தாமலும் ஒரேயொருவரியை செலுத்தினால் போதும் என்ற புதிய கொள்கை நடைமுறைபடுத்தபடுகின்றது இவ்வாறு வரியின்மீது வரிஎன்றில்லாமல் ஒரேயொரு வரியை அறிமுகபடுத்துவதால் நுகர்வோருக்கு வரிச்சுமை குறைந்து பொருட்களின் அல்லது சேவைகளின் பெறுவதற்கான செலவு குறைகின்றது 5.இந்த புதிய சரக்கு சேவைவரி விதிப்பு முறையால் மாநிலஅரசுகளும் சேவையின்மீது வரிவிதித்திடும் அதிகாரம் பெறுகின்றன இதுவரை இந்த சேவைவரியானது மத்தியஅரசிற்கானதாக உள்ளது 6.மேலும்CST எனும் மத்தியவிற்பணைவரி அறவே நீக்கம் செய்யப்படுகின்றது 7.பொருட்களை அல்லது சேவைகளை வழங்கும் தொடர்சங்கிலியில் தான் செலுத்தவேண்டிய வரியில் ஏற்கனவே செலுத்தியவரியை சரிசெய்துகொள்ளும் வசதி மதிப்புகூட்டு வரியை போன்று இதில் அறிமுகப்-படுத்தப்டபட்டுள்ளது மத்திய அரசும் மாநிலஅரசுகளுக்கும் ஒன்றாக சேர்ந்த ஒரேயொருவரியான இந்த சரக்குசேவைவரியெனும் ஒரேவரிவிதிப்பின்கீழ் கொண்டுவரப்படுகின்றது இந்த வரிவிதிப்பின்கீழ் விலக்கு அளிக்கப்பட்டவைதவிர மிகுதியுள்ள அனைத்து பொருட்களுக்கும் அல்லது சேவைகளுக்கும் இந்த சரக்குசேவைரி பொருந்தும் அதனோடு இந்த புதிய வரிவிதிப்பு முறையில் Central GST (CGST)வரியை மத்தியஅரசிற்கும் State GST (SGST)வரியை அந்தந்த மாநிலஅரசிற்கு செலுத்தபடவேண்டும் மேலும் இவ்வாறு செலுத்தப்படும் இவ்வாறான வரிகளனைத்தும் தனித்தனி வரியாக கருதப்படும் மேலும் பொருட்களின் அல்லது சேவைகளின் வழங்குவதன் தொடர்சங்கிலியில் ஒருவர் ஏற்கனவே செலுத்திய Central GST (CGST)வரியை தான் செலுத்தவேண்டிய Central GST (CGST)வரியை மட்டுமே கழித்து கொண்டு நிகவரியை செலுத்தவேண்டும் அவ்வாறே ஒருவர் ஏற்கனவே செலுத்திய அந்தந்த மாநிலத்தின் State GST (SGST)வரியை தான் செலுத்தவேண்டிய அந்தந்தமாநில State GST (SGST)வரியை மட்டுமே கழித்து கொண்டு நிகவரியை செலுத்தவேண்டும். மிகமுக்கியமாக தற்போது நடை-முறையில் பொருட்களுக்கான வரியில் பொருட்களுக்கான வரியிலும் சேவைக்கான வரியை சேவைகான வரியில்மட்டுமே கழித்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படும் நடைமுறை உள்ளது மேலும் தற்போது மத்தியவிற்பனை வரிசெலுத்திடும்போதுஏற்கனவே செலுத்திய மத்திய விற்பணை வரியை கழித்து கொள்ளும் நடைமுறை அனுமதிக்கப்படுவதில்லை ஆனால் மத்தியஅரசின்Central GST (CGST) அல்லது மாநிலஅரசின் State GST (SGST)வரியை ஒன்றுகொன்று சரிசெய்து கொள்ளமுடியாது என்ற தகவலை மனதில் கொள்க. இந்த புதிய முறையில் ஒரேமாதிரியான வழிமுறைகள் நடைமுறைபடுத்தபடுவதால் அனைவருக்கும் இதனை பயன்படுத்தி செயல்படுத்துவது அல்லது பின்பற்றுவது மிக எளிதாக இருக்கும் அதைவிட இந்த வரிவிதிப்பிற்கான காலமுறைஅறிக்கைகளின் வடிவமைப்பானது குழப்பம் எதுவுமில்லால் ஒரேமாதிரியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வரிசெலுத்துவோருக்கும் வருமானவரி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பேன் எண்ணுடன் இணைந்த புதிய சுட்டிஎண் இந்த புதிய சரக்கு சேவைவரிக்காக வழங்கப்படும் ஒட்டுமொத்தமாக கூறுவதெனில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு வகையான அனைத்து வரிகளும் அறவேநீக்கம் செய்யப்பட்டு புதிய சரக்குசேவைவரிஎன்ற ஒரேகுடையின் கீழ் கொண்டுவரபபடுகின்றது இந்தியா முழுவதும் ஒரேஅளவான வரிவிதிப்பு நடைமுறைபடுத்தப்படவுள்ளது இந்த சரக்கு சேவைவரி எனும் புதிய வரிவிதிப்புமுறையில் ஒட்டுமொத்தவரிச்சுமையானது நுகர்வோருக்கு குறைவாக இருப்பதால் பொருட்களுக்கு அல்லது சேவைகளுக்கு கூடுதலான தேவை ஏற்பட்டு இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சிபெறும் என்பது திண்ணம்

வியாழன், 18 அக்டோபர், 2018

சரக்கு சேவைவரி ( சசேவ)கணக்கீடு ஒரு எடுத்துகாட்டுடன்


ஜூலை2017 இலிருந்து நடைமுறைபடுத்தியுள்ள சரக்கு சேவைவரியானது ( சசேவ(GST)) ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த மத்தியஅரசின் உற்பத்திவரி சேவைவரி மாநிலஅரசின் மதிப்புக்கூட்டுவரி நுழைவரி போன்ற அனைத்த வரிகளையும் ஒன்றிணைந்த ஒருவரியாகும் இந்த புதிய சரக்குசேவரி( சசேவ) யானது உற்பத்தி செய்கின்ற இடத்திற்கு பதிலாக நுகர்வுசெய்கின்ற இடத்தில் விதிக்கபடுதே மிகமுக்கிய திருப்பமாகும் நுகர்வோர் அல்லாத நபர்ஒருவர் பெறும் பொருள் அல்லது சேவைக்கு செலுத்திடும் வரியை தாம் வேறொரு நபருக்கு வழங்கிடும்போது தான் ஏற்கனவே செலுத்திய வரியை கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரவரியைமட்டும் செலுத்தினால் போதும் அதாவது ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த மாநில அரசின் மதிப்புக்கூட்டு வரியை(VAT) போன்று விதிக்கப்படுவதே இந்த சரக்கு சேவைவரியின் முக்கியதன்மையாகும் பொதுவாக ஒரு பொருளை அல்லது சேவையை வழங்கிடும் தொடர் சங்கிலியில் உற்பத்தியாளர் ,மொத்தவிற்பணையாளர் சில்லறை விற்பனையாளர், நுகர்வோர் ஆகிய நான்கு நபர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர் இதில் உற்பத்தியாளர் தன்னுடைய உற்பத்திக்கான மூலப்பொருளை அல்லது சேவையை பெறும்போது செலுத்திடும் உள்ளீட்டு வரியை தான் உற்பத்தி செய்திடும் பொருளை மொத்த விற்பணையாளருக்கு வழங்கும்-போது அவரிடமிருந்து வசூலிக்கும் வரியில் கழித்து சரிசெய்துகொண்டு நிகர வரியைமட்டும் செலுத்தினால் போதும் அவ்வாறே மொத்த விற்பணையாளர் தான் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து பொருளை அல்லது சேவையை பெறும்போது செலுத்திய வரியை சில்லறை விற்பணையாளரிடம் வழங்கும்போது அவரிடமிருந்து வசூலிக்கும் வரியில் கழித்து கொண்டு நிகர வரியைமட்டும் செலுத்தினால் போதும் அதேபோன்று சில்லறை விற்பணையாளர் தான் மொத்த விற்பணை-யாளரிடமிருந்து பொருளை அல்லது சேவையை பெறும்போது செலுத்திய வரியை நுகர்வோரிடம் வழங்கும்போது அவரிடமிருந்து வசூலிக்கும் வரியில் கழித்துசரிசெய்து கொண்டு நிகர வரியைமட்டும் செலுத்தினால் போதும் இதனை விரிவாக பார்ப்பதற்குமுன் இந்த சரக்குசேவைவரியானது மாநிலத்திற்கான மாநிலசரக்குசேவைவரி(SGST)யென்றும் மத்தியஅரசிற்கான மத்திய சரக்குசேவைவரி(CGST)யென்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் நிகழ்விற்கு ஒருங்கிணைந்த சரக்குசேவைவரி(IGST)யென்றும் இந்தியஅரசின் நேரடிஆளுகைக்கு உட்பட்ட யூனியன் பிரதேசங்களில் யூனியன் சரக்குசேவைவரி(UGST)யென்றும் நான்குவகையான சட்டங்கள் நடைமுறைபடுத்தவிருக்கின்றன மாநிலங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் நிகழ்விற்கான ஒருங்கிணைந்த சரக்குசேவைவரி(IGST)யின் உள்ளீட்டு வரியை மத்தியஅரசின் மத்திய சரக்குசேவைவரி(CGST)யிலும் ஒருங்கிணைந்த சரக்குசேவைவரி(IGST)யிலும் கழித்துசரிசெய்து கொண்டு நிகரவரிமட்டும் செலுத்திடலாம் அவ்வாறே மத்திய சரக்குசேவைவரி(CGST)யின் உள்ளீட்டு வரியை மத்தியஅரசின் மத்திய சரக்குசேவைவரி(CGST)யிலும் ஒருங்கிணைந்த சரக்குசேவைவரி(IGST)யிலும் கழித்துசரிசெய்து கொண்டு நிகரவரிமட்டும் செலுத்திடலாம் மேலும் மாநிலஅரசின் மாநிலசரக்குசேவைவரி(SGST)யின் உள்ளீட்டு வரியை ஒருங்கிணைந்த சரக்குசேவைவரி(IGST)யிலும் மாநிலசரக்குசேவைவரி(SGST) யிலும் கழித்துசரிசெய்து கொண்டு நிகரவரிமட்டும் செலுத்திடலாம்
இந்த நிகழ்வை ஒரு எடுத்துகாட்டுடன் காண்போம் ஒரு உற்பத்தியாளர் வழங்கிடும் பொருள் அல்லது சேவைக்கு CGST வரிவிகிதம் 10% என்றும் SGSTவரிவிகிதம் 5% என்றும் அவர் தன்னுடைய உற்பத்திபொருளிற்கு அல்லது சேவைக்கு தேவையான மூலப்பொருளை ரூபாய்.1000/- அடக்க விலையில் பெறுகின்றார் அப்போது அவர் மத்தியசசேவரியாக ரூபாய்.100/- உம் மாநிலசசேவரியாக ரூபாய்.50/- உம் ஏற்கனவே செலுத்தியிருக்கின்றார் எனக்கொள்வோம் இவர் அதனுடன் ரூபாய்.300/- இற்கு மதிப்புகூட்டி மொத்த-விற்பணையாளருக்கு ரூபாய்.1300/- இக்கு வழங்குகின்றார் எனில் இவர் மத்தியஅரசின் மசசேவரியாக ரூபாய்.130/-உம் மாநிலஅரசின் மாசசேவரியாக ரூபாய்.65/-உம் செலுத்திடவேண்டுமெனில் இந்த உற்பத்தியாளர் மத்திய அரசிற்கு செலுத்தவேண்டிய மசசேவரியான ரூபாய்.130/ இல் இவர் ஏற்கனவே மத்தியஅரசிற்கு செலுத்திய உள்ளீட்டு மசசேவரியான ரூபாய்.100/-ஐ கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக ரூபாய்.30/-மட்டும் செலுத்தினால் போதும். அவ்வாறே இந்த உற்பத்தியாளர் மாநிலஅரசிற்கு செலுத்தவேண்டிய மாசசேவரியான ரூபாய்.65/- இல் இவர் ஏற்கனவே மாநில அரசிற்கு செலுத்திய உள்ளீட்டுமாசசேவரியானரூபாய்.50/-ஐ கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக ரூபாய்.15/-மட்டும் செலுத்தினால் போதும் பின்னர் மொத்தவிற்பணையாளர் இதன்மீது ரூபாய்.200/- இக்கு மதிப்பினை கூட்டி மொத்தம் ரூபாய்.1500/- இக்குசில்லறை விற்பணையாளருக்கு வழங்குகின்றோர் எனக்கொள்வோம் இவர் மத்தியஅரசின் மசசேவரியாக ரூபாய்.150/-உம் மாநிலஅரசின் மாசசேவரியாக ரூபாய்.75/-உம் செலுத்திட-வேண்டு மெனில் இந்த உற்பத்தியாளர் மத்தியஅரசிற்கு செலுத்தவேண்டிய மசசேவரியான ரூபாய்.150/ இல் இவர் ஏற்கனவே மத்தியஅரசிற்கு செலுத்திய உள்ளீட்டு மசசேவரியானரூபாய்.130/-ஐ கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக ரூபாய்.30/-மட்டும் செலுத்தினால் போதும். அவ்வாறே இந்த மொத்தவிற்பணையாளர் மாநிலஅரசிற்கு செலுத்தவேண்டிய மாசசேவரியான ரூபாய்.75/- இல் இவர் ஏற்கனவே மாநிலஅரசிற்கு செலுத்திய உள்ளீட்டுமாசசேவரியானரூபாய்.50/-ஐ கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக ரூபாய்.15/-மட்டும் செலுத்தினால் போதும் இதன்பின்னர்சில்லரை விற்பணையாளர் இதன்மீது ரூபாய்.100/- இற்கு மதிப்புகூட்டி நுகர்வோருக்கு ரூபாய்.1600/- இக்கு வழங்குகின்றார் எனில் இவர் மத்தியஅரசின் மசசேவரியாக ரூபாய்.160/-உம் மாநிலஅரசின் மாசசேவரியாக ரூபாய்.80/-உம் செலுத்திடவேண்டுமெனில் இந்த சில்லறைவிற்பணையாளர் மத்தியஅரசிற்கு செலுத்தவேண்டிய மசசேவரியான ரூபாய்.160/ இல் இவர் ஏற்கனவே மத்தியஅரசிற்கு செலுத்திய உள்ளீட்டு மசசேவரியான ரூபாய்.150/-ஐ கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக ரூபாய்.10/-மட்டும் செலுத்தினால் போதும். அவ்வாறே இந்த சில்லறைவிற்பணையாளர் மாநிலஅரசிற்கு செலுத்தவேண்டிய மாசசேவரியான ரூபாய்.80/- இல் இவர் ஏற்கனவே மாநில அரசிற்கு செலுத்திய உள்ளீட்டுமாசசேவரியானரூபாய்.75/-ஐ கழித்து சரிசெய்து கொண்டு நிகரமாக ரூபாய்.5/-மட்டும் செலுத்தினால் போதும் ஒட்டுமொத்தமாக உற்பத்தியாளர் மொத்தவிற்பணையளர் சில்லரை விற்பணையாளர் ஆகியோர் தாம் பொருளை அல்லது சேவையை வழங்கிடும்போது மத்தியஅரசிற்கு Rs. 60 (= Rs. 30+Rs. 20+Rs. 10) மட்டும் CGST ஆகவும் அவ்வாறே மாநில அரசிற்கு Rs. 80 (= Rs. 65+Rs. 10+Rs. 5) SGST ஆகவும் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து நுகர்வோர் வரையிலான இந்த வழங்கலின் தொடர் சங்கிலியில் மதிப்பு-கூட்டப்பட்டஅளவிற்கு மட்டும் மொத்த வரியில் அவரவர்களும் தாம் ஏற்கனவே செலுத்திய உள்ளீட்டு வரியை கழித்து சரிசெய்துகொண்டு நிகரவரியை மட்டும் செலுத்துகின்றனர் இதனை பின்வரும் அட்டவணையின்வாயிலாக எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம்

புதன், 17 அக்டோபர், 2018

தொழிலாளர்களுக்கிடையான நம்பிக்கையை வளர்த்தல் அல்லது மேம்படுத்துதலுக்கான அடிப்படைசெயல்கள்


ஏதோஒருவர் மற்றொருவரிடமிருந்து ஏதனும் முழுமையான நிலையானதொரு தீர்வு தனக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்திருப்பதே நம்பிக்கையின் அடிப்படையாகும் அவ்வாறான எதிர்பார்ப்பு நிறைவடையாதபோது அதாவது அந்த நம்பிக்கை பொய்த்திடும்போது அவர்களுக்கிடையுள்ள உறவில் விரிசல் ஏற்படுகின்றது இந்நிலையில் இந்த நம்பிக்கையானது அவ்வருவர்களுக்கிடைய உறவை வலுபடுத்திடும் நிலையாக தொடர்ந்து பராமரித்திடும் ஒரு அத்திவாசியமானதொரு அடிப்படை கருவியாக அமைகின்றது இந்த உறவுகளானது கணவன் மனைவிக்கிடையேயான உறவு, முதலாளி தொழிளாளிக்கிடையேயான உறவு, மேலாளர் பணியாளருக்கிடையேயான உறவு ,பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கிடையேயான உறவு ,அண்ணன் தம்பிக்கிடையேயான உறவு , அக்காதங்கைக்கிடையேயான உறவு ,வாடிக்கையாளர் வழங்கு நருக்கிடையேயான உறவு என ஏராளமான அளவில் தற்போதைய நம்முடைய சமூக சூழலில் விரிகின்றது இந்த உறவை தொடர்ந்து தக்கவைத்துகொள்ளவும் நீடித்து பராமரித்திடவும் பின்வரும் அடிப்படை வழிமுறைகளை பின்பற்றிடுக 1 நம்மை சார்ந்துள்ளவர்களுடைய அன்றாட செயல்களுக்கான நீண்டநாள் எதிர்பார்ப்புகளையும் குறுகிய எதிர்பார்ப்புகளையும் நம்மால் உறுதியாக பூர்த்திசெய்திடமுடியும் என்றபொறுப்பினை உறுதிபடுத்திடுக 2 கொஞ்சமாக பேசவும் அதிகமாக கவணிக்கவும் செய்யவேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நமக்கு ஒரேஒரு நாக்கும் இரண்டு காதுகளும் இயற்கை வழங்கியிருக்கின்றது .அதனால் நாம் எப்போதும் நம்மை சுற்றியுள்ளமற்றவர்கள் என்ன பேசுகின்றார்கள் என்பதை முதலில் கவணிக்கவும்,பிறகு கொஞ்சமாக பேசுக. 3எப்போதும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் பிறரிடம் நடந்துகொள்க அதாவது நம்மைபற்றிய நம்பிக்கையானது ஒரேயொருநொடியில் கண்ணாடி மாளிகை உடைவதைபோன்று தூள்தூளாகிவிடும் ஆனால்அந்த நம்பிக்கையை நம்மீது வளர்த்திட நீண்ட நாட்களாகும் என்பதை மனதில் கொள்க 4 நாம்கூறிய வாக்குறுதியைஎந்தவிலைகொடுத்தாவது காத்திடவேண்டும் அவ்வாறு வாக்குறுதியை காத்திட இயலவில்லை யெனில் உடன் நேரடியாக உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் அதனை தன்னால் நிறைவேற்ற முடியாததை கூறி அதற்கான மாற்றுவழியை காண முயன்றிடுக 5 எப்போதும் மாறிகொண்டே இருக்கும் மனநிலையை விட்டிடுக. அதாவது நம்முடைய சொல்லும் செயலும் ஒரேமாதிரியாக மாறாத நிலையானதாக இருந்திடுமாறு பார்த்துகொள்க 6 ஆங்கிலத்தில் Sorry ,Thanks ஆகிய இரண்டும் பொன்னெழுத்துகளாகும் ஏனெனில் நம்மையறியாமல் நாம் ஏதேனும் தவறுசெய்திடும்போது உடனடியாக சம்பந்தபட்டவரிடம் அதற்காக மன்னிப்பு கோருவதும் அவ்வாறே எந்தவொரு செயல் அல்லது உரையாடல் முடியும்போதும் எதிரில் இருப்பவருக்கு நாம் நன்றி சொல்வதும் மற்றவர்களிடம் நம்மைபற்றிய நல்ல உயர்வான எண்ணத்தை நண்ணம்பிக்கையை உருவாக்கிடும் அடிப்படை செயலாகும்

செவ்வாய், 16 அக்டோபர், 2018

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டண்மை சட்டம்2008


இந்தியாவில் 2008 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்புவரை இந்திய கூட்டாண்மைசட்டம்1932 என்பது நடைமுறையில் இருந்துவந்தது மனிதநாகரிகம் தோன்றியபின்னர் ஏராளமான அளவில் மிகவும் அதிகமாக வியாபார உலகம் மாறிவந் துள்ளது . அதிலும்உலகம் முழுவது ஒரேபொருளாதார கிராமமாக மாறியுள்ள தற்போதைய சூழலில் இந்த இந்திய கூட்டாண்மை சட்டமானது இவ்வாறான மாறிய உலகபொருளாதாரத்திற்கு பொறுத்தமானதாக அமையவில்லை. இந்த இந்திய கூட்டாண்மைசட்டம்1932 ஆல் பின்வரும் பாதகமான செயல்கள் ஏற்படுகின்றன 1.கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு கூட்டாளியின் பொறுப்புகளும் வரையறையற்றதாக உள்ளன 2.கூட்டாளிகள் கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் கூட்டாண்மை நிறுமத்தின் பொறுப்பினை ஏற்கவேண்டியுள்ளதுஅதனால்கூட்டாளிகளுடைய தனிப்பட்ட சொந்த சொத்துகளும் இந்த கூட்டாண்மையின்பொறுப்பிற்காக சரிகட்டும் நிலை ஏற்படுகின்றது 3 ஒரு கூட்டாளி கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து ஓய்வுபெறாதவரையிலும் மற்ற கூட்டாளிகள் ஏற்று அனுமதிக்காதவரையிலும் அவர் அந்த கூட்டாண்மை நிறுமத்தில் தன்னுடைய பங்கினை மற்றவர்களுக்கு மாற்றிதர இயலாது 4 இந்த கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மேல் கூட்டாளிகளாக சேர்த்து கொள்ளமுடியாது அதனால் வியாபாரத்திற்குகூடுதலாக தேவைப்படும் முதலீட்டினை கூடுதலான கூட்டாளிகளை சேர்த்துக்கொண்டுதம்முடைய வியாபாரத்தை மேலும்விரிவாக்கம் செய்திடவும் மேம்படுத்திடவும் முடியாது மேலேகூறிய காரணங்களினால் குறைந்த அளவு நிபந்தனை யுடன் நிறுமச்சட்டத்தின் பயன்களுடனும்கூட்டாண்மை நிறுமத்தின் நெகிழ்வு தன்மையுடனும் சேர்ந்த புதியவகை கூட்டாண்மை நிறுமம் தோன்றிடவேண்டிய கட்டாயத்தேவை மிக நீண்ட நாட்களாக இருந்துவந்தது மேலும் உலகளாவிய பணச்சிக்கலும் பொருளாதார மந்த நிலையும் ஏற்பட்ட 1980ஆம் ஆண்டு முதல் 1990 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில்அமெரிக்க ஐக்கியநாடுகளில் ஏராளமான கூட்டாண்மை நிறுமங்கள் நொடித்தநிறுமமாக அறிவிக்கப்ட்டன அதனால் பல நிறுமங்கள் பல்வேறு சட்டசிக்கல்களில் மாட்டிக்கொண்டு அதிலிருந்து வெளியேறமுடியாமல் தவித்துகொண்டிருந்தன அதனை தொடர்ந்து நிறுமத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளும் கூட்டாண்மை நிறுமத்தின் கடனாளிகளுக்கு தங்களுடைய சொந்த சொத்துகளை விற்றுகடனிற்கு ஈடுசெய்திடும் இக்கட்டான சூழலிற்கு தள்ளப்படடனர் அதனால் 1991 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் கூட்டாண்மை நிறுமத்தில் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை என்ற கருத்துரு அமெரிக்க ஐக்கியநாடுகளின் டெக்ஸாஸ்மாநிலத்தில் அறிமுகபடுத்தப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து அமெரிக்க ஐக்கியநாடுகளின் மிகுதி உள்ள மாநிலங்களிலும் இதற்கான சட்டத்தை வகுத்து நிறைவேற்றின அவ்வாறே இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா வளைகுடா நாடுகள் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது இந்தியாவில் இங்கிலாந்து பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம்2000, சிங்கப்பூர் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம்2005 ஆகிய இரண்டு சட்டங்களின் அடிப்படையில் சிறந்த வல்லுனர்களின் குழுவானதுபொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை என்பது தனியானதொரு நபராகவும் அதனுடைய கூட்டாளி உறுப்பினர்கள் தனியாக இருக்குமாறும் இந்தியநாட்டில் உருவாக்க அனுதிக்கின்றது இந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மையின் அடிப்படை கருத்துரு பின்வருமாறு 1இதுநிறுமங்களின்சட்டத்தின்படி வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பினையும் கூட்டாண்மை நிறுமத்தின் நெகிழ்வுதன்மையும் கொண்டது 2.நிறுமங்களின் சட்டத்தின் அடிப்படையில்உருவாக்கப்படும் நிறுமம் போன்றேஇந்த நிறுமமானது அதன்கூட்டாளிகள் விலகினாலும் புதியவர்கள் சேர்ந்தாலும் நிலையானதும் தனியானதுமான நிறுமமாக அதனுடைய செயல்அமைந்திருக்கும் 3.வரையறுக்கப்-பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை நிறுவனமானது அதனுடைய சொந்தபெயரில் சொத்துகளை வைத்திருக்கவும் ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்திடவும் முடியும் .4 இது தனிப்பட்ட உருவமைப்பை கொண்டுள்ளதால் அதனுடைய சொத்துக்களின் அளவிற்கே அதனுடைய பொறுப்புகளும் இருக்கும் அதனால்அதன் கூட்டாளிகளின் பொறுப்புகள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பொறுப்பின்அளவிற்குமட்டுமே பொறுப்பேற்க முடியும் .எந்தவொரு கூட்டாளியும்மற்ற கூட்டாளிகளின் தன்னிச்சையான செயல்களுக்கும் அனுமதிக்கப்படாத செயலிற்கும பொறுப்பேற்கமுடியாது அதாவது தனிப்பட்ட கூட்டாளி நபர்ஒருவர் மற்ற கூட்டாளியின் தனிப்பட்டமுறையிலான கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் இழப்பிற்கும் பொறுப்பிற்கும் பொறுப்பாகாமல் இதன்மூலம் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகின்றது கூட்டாளிக்களுக்கிடையே ஏற்படுத்தப்படும் ஒப்பந்தம் அல்லது கூட்டாளிகளுக்கும் கூட்டாண்மை நிறுமத்திற்குமிடையே ஏற்படுத்தப்படும் ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கூட்டாளிகளின் கடமைகளும் பொறுப்புகளும்பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டபு கூட்டாண்மை சட்டத்திற்குள் நிருவகிக்கப்படுகின்றது அதாவது இந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை என்பது மிகமேம்பட்ட கூட்டாண்மை நிறுமம் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்த கலவையான புதிய நிறுமம் ஆகும் இந்த புதிய பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டமானது 2006இல் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகபடுத்தப்பட்டு 2009 இல் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம் 2009 ஆக நிறைவேற்றப்பட்டு நடைமுறைக்கு இந்தியாவில் கொண்டுவரப்பட்டது இதில் 14 பகுதிகளும் 81 பிரிவுகளும் நான்கு அட்டவணைகளையும் கொண்டுள்ளது ஒப்பந்தம் எதுவும் இல்லாத நிலையில் கூட்டாளிகளின் கடமைகளும் பொறுப்புகளும் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டத்திற்குள் அட்டவணை-1இன்வாயிலாக நிருவகிக்கப்படுகின்றது தற்போது உள்ள கூட்டாண்மை நிறுமமானது இந்த சட்டத்தின்படிபொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை நிறுமம் ஆக மாற்றியமைத்து கொள்ள அட்டவணை-2 அனுமதிக்கின்றது தனியார் நிறுவனங்கள் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை நிறுமம் ஆக மாற்றியமைத்து கொள்ள அட்டவணை-3 அனுமதிக்கின்றது பங்குச்சந்தையில்பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை நிறுமம் ஆக மாற்றியமைத்து கொள்ள அட்டவணை-4 அனுமதிக்கின்றது இந்த சட்டத்தின் நான்காவது அட்டவணைமட்டும் 31.05.2009 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது தேசிய நிறுமசட்டவாரியம் பற்றிய பிரிவுகள் தவிர இந்த சட்டத்தின் மற்றபிரிவுகள் 31.03.2009 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 2(1)(n) பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை என்பதை பற்றி வரையறை செய்கின்றது இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன்படி எந்தவொரு தனிப்பட்டநபரும் அல்லது கூட்டுரு நிறுமமும் சேர்ந்து இந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமத்தை உருவாக்கிடமுடியும் நிறுமச்சட்டம் பிரிவு3 இன்படி 1.பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமமாக பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுமம் 2. இந்திய நாட்டின் எல்லைக்கு அப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம்3 இந்திய எல்லைக்கப்பால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுமம் ஆயினும் (1) அது கூட்டுருவாக (2) நடப்பில் உள்ள சட்டத்தின்படி ஒரு கூட்டுறவுசங்கமாக பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்த (3) நிறுமமல்லாத வேறு வகையில் கூட்டுருவாக உருவாக்கப்பட்ட அல்லது பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமமாக மத்திய அரசு அரசிதழின் அறிவிக்கப்பட்டநிறுமம் ஆகியவைஒரு கூட்டுரு நிறுமம் ஆகும் என இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 2(1)(d)இல் கூட்டுரு நிறுமத்தை பற்றி வரையறுக்கப்படுகின்றது பொதுவாக நீதிமன்றத்தால்அல்லது மற்றசட்டத்தின்படிதனிநபர் ஒருவர் புத்திசுவாதினம் இல்லாதவர் எனஅறிவிக்கப்படாத எந்தவொரு நபரும் திவாலானவராகஇல்லாத நபரும் அவ்வாறு திவாலாவதற்காக பதவுசெய்யாத தனிப்பட்ட எந்தவொரு நபரும் இந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமத்தில் கூட்டாளியாக சேரமுடியும் இந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமத்தில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு நபர்கள் கூட்டாளியாக கண்டிப்பாகஇருக்கவேண்டும்

திங்கள், 15 அக்டோபர், 2018

சிறந்த தலைவனுக்கு உரிய பண்பியல்புகளும் தகுதிகளும்


முன்பு ஒருகாலத்தில் நம்முடைய இந்தியாவில் இருந்த ஒரு சிறிய நாட்டில் மழைஇல்லாமல் பஞ்சத்தில் மிகசிரமமாக மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் அதனால் அடுத்தவரும் மழைகாலத்திற்குள் ஆங்காங்கு புதிய ஏரிகளை உருவாக்குதல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஏரிகளை தூர்வாருதல் செய்துவிட்டால் வரும் ஆண்டுகளிலாவாது மக்கள் தண்ணீர் பஞ்சமில்லாமல் வாழ்வார்கள் என அரசன் ஒருவன் தன்னுடைய இரு இளவரசர்களையும் அழைத்து இந்த பணியை ஓரிரு மாதத்திற்குள் முடிக்குமாறு உத்திரவிட்டார் உடன் ஒரு இளவரசன் நாட்டின் வடக்கு பகுதியிலும் மற்றொரு இளவரசன் நாட்டின் தெற்கு பகுதியிலும் தத்தமக்கு இட்ட பணியை முடிப்பது என நாடுமுழுவதுமான இந்த பணியை தமக்குள் பிரித்து செயல்படுத்துவது என முடிவுசெய்தனர் அதனை தொடர்ந்து முதல் இளவரசன் அரசனின் கருவூலத்தில் இருந்து ஏராளமான பணமும் பாதியளவு நாட்டின் படைவீரர்களையும் அழைத்து கொண்டு வடக்கு பகுதிக்கு சென்று அங்கு கிராமங்களில் வாழும் மக்களை அந்த பணியை ஈடுபடுத்தி அவர்களுக்கு போதுமான அளவு பொருட்களை அவர்கள் பணிபுரிவதற்காக வழங்கி புதிய ஏரிகுளங்களை அமைத்தல் ஏற்கனவே இருக்கும் ஏரிகுளங்களில் தூர்வாரி ஆழப்படுத்துதல் ஆகிய பணியை மிகசிறப்பாக தன்னுடைய பணியை முடித்து திரும்பி வந்தார் அப்போது அரண்மனையில் அவருடைய இளைய சகோதரனுக்கு அரசனாக முடிசூட்டுவதற்கான ஏற்பாடுநடந்து கொண்டிருந்ததை கண்ணுற்றுதும் நேராக தன்னுடைய தந்தையிடம் சென்று "நாங்கள் இருவருமே சமமாக பணிபுரிந்து தலைநகர் திரும்பியுள்ளபோது இளைய சகோதரனுக்கு மட்டும் அரசனாக பதவியேற்பு செய்வது சரியா முறையா இது தகுமா இது சரியான செயலா அண்ணன் இருக்கும் போது தம்பிக்கு அரசனாக முடிசூடுவது நீதிக்கு புறம்பான செயலன்றோ" என கோபத்துடன் பொரிந்து தள்ளினான் உடன் அரசனானவன் "மகனே அமைதியாக இரு உன்னுடைய தம்பி உன்னை போன்று அரசாங்க கருவூலத்திலிருந்து எடுத்து சென்ற பணத்தை செலவுஎதுவும் செய்யவில்லை அவ்வாறே அரசு படைவீரர்களையும் இந்த பணிக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை அதற்கு பதிலாக அந்தந்த கிராம மக்களையே இந்த பணிகளை முடிப்பதற்காக அவர்களாகவே முன்வந்து செய்திடுமாறு ஊக்குவித்து பயன்படுத்தி கொண்டது மட்டுமில்லாமல் அந்தந்த ஏரி குளங்களில் தேக்கிவைத்திடும் ஏரிகளில் நீரினை அனைவருக்கும் சமமாக பகிர்ந்து பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு பல்வேறு கால்வாய்களையும் உருவாக்கி அந்த பகுதியில் வாழும் அனைத்து மக்களிடமும் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளார் அதனால் உன்னுடைய தம்பிதான் சிறந்த தலைவனுக்கு உரிய பண்பியல்புகளை தகுதியையும் பெற்றுள்ளார் அதனால் அவரையே எனக்கு பிறகு அரசாளுவதற்காக அரசனாக முடிசூட்டுவதற்கு முடிவுசெய்தேன்" என பதில் கூறினான்

ஞாயிறு, 14 அக்டோபர், 2018

நிறுமங்களின் அனைத்து பொதுபங்குகளையும் டிமேட் (Demat)வடிவத்தில் மட்டுமே இனிமேல் கையாளப்படவேண்டும்


பொதுபங்குகளின் வெளியீடுகளின் மூலம் பொதுமக்களிடமிருந்து பங்குத்தொகை பெற்று பங்குசந்தையில் பட்டியலிடப்படாதஅனைத்து நிறுவனங்களும் 2.10.2018 முதல் மேலும் புதிய பங்குகளை வெளியிடுவதாக இருந்தாலும் அல்லது பங்குதாரர்களுக்கிடையே பங்குகளை பரிமாற்றம் செய்வதாக இருந்தாலும் டிமேட் எனும் புதிய வழிமுறையில் மட்டுமே செயற்படுத்திடவேண்டும் என நிறுமங்களின் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் தனது சுற்றறிக்கையின் வாயிலாக உத்திரவிட்டுள்ளது அதாவது இதுவரையில் பங்குசந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகள் மட்டுமே டிமேட் வடிவத்தில் இருந்து-வந்ததற்கு பதிலாக பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களும் சேர்த்து அனைத்து நிறுவனங்களும் மேலும்புதியதாக வெளியிடும் பங்களையும் பங்கு பரிமாற்றங்-களையும் டிமேட் வடிவத்தில் மட்டுமே 2.10.2018 முதல் செயற்படுத்தவேண்டும் என உத்திரவிட்டுள்ளது நிறுவனங்களில் பங்குபரிமாற்ற நடவடிக்கைகளில் மேலும் வெளிப்படைத்தன்மை,, முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பு நிறுமங்களின் நிருவாகத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இதன்பொருட்டு நிறுமங்களின் விதிகளும் திருத்தப்பட்டிருக்கின்றன இதன்வாயிலாக கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு 1பங்குசான்றிதழ்கள் காணாமல் போதல், திருட்டுபோதல், அழிந்துபோதல், மோசடியாக அபகரித்தல் என்பனபோன்ற அபாயங்களை அறவே அகற்றப்படும் 2. வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரித்தல், பினாமி பங்குதாரர் நடவடிக்கைகள் , நிறுமனங்கள் தம்முடைய பங்குதாரர்களுக்கு முன் தேதியிடப்பட்டு பங்குகளை வழங்குதல் என்பனபோன்ற பல்வேறு தவறான நடைமுறைகளை தடுக்கும் வகையில் நிறுவனங்களின் நிருவாக அமைப்புமுறை இதன்மூலம்மேம்படுத்தப்படும் 3.பங்குகளின் பரிமாற்றத்தின்போது முத்திரை வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு. அளிக்கப்படும் 4. பங்குகளின் பரிமாற்றம்செய்தல் ,அடைமானம் செய்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளை எளிமையாக்கபடும் ஆகியனவாகும் பொதுமக்களுக்காக பங்குகளை வெளியிடுவதற்கான விதிமுறைகள் 2014 விதிமுறை 9 க்குப் பின்,"9A. எனும் திருத்தம் செய்வதன் வாயிலாக இந்த புதிய நடைமுறை 2.10 .2018 நடைமுறைக்கு வருகின்றது அதனை தொடர்ந்து 2.10.108 முதல்எந்தவொரு பட்டியலிடப்படாத பொது நிறுவனமும் பொதுபங்குகளை இனி வெளியிடுவதாக இருந்தால் டிமேட் வடிவத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படவேண்டும் இதனை தொடர்ந்து பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் அனைத்தும் வைப்புத்தொகைச் சட்டம், 1996 ன் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க தாம் இதுவரை வெளியிடுதல் செய்து தற்போது நடப்பு பங்குகளை வைத்திருக்கும் அனைத்து பங்குதாரர்களின் பங்கு பத்திரங்களின் வகைக்கேற்ப உலகளாவிய பொதுப்பங்குகளின் சுட்டிஎண் (International security Identification Number (ISIN))ஒன்றினை ஒதுக்கீடு செய்து அந்த தகவலை பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு செய்திடவேண்டும் மேலும் புதிய பங்குகளை வெளியிடுதல் அல்லது மிகைஊதிய பங்குகளை(Bonus Share) வழங்குதல் அல்லது உரிமை பங்குகள் (Right Share)வழங்குதல் ஆகியவற்றின் எந்தவொரு பங்குபத்திரமும் வழங்குவதற்கு, முன்னர், அதன் விளம்பரதாரர்கள், இயக்குநர்கள், முக்கிய மேலாளர்கள் ஆகியோரின் பங்குபத்திரங்கள் அனைத்தையும் நிறுமமானது டிமேட்வடிவத்திற்கு மாற்றிடவேண்டும் பத்திரங்கள் மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனை வாரிய (டெபாசிட்டரிகள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்கள்) விதிமுறை 55Aஇன் கீழ் தணிக்கை அறிக்கையை ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கு ஒருமுறை தங்களுக்கு அருகேயுள்ள நிறுமங்களின் பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்கவேண்டும் பங்குசந்தையில் பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களின் பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் தன்னுடைய பங்குகளை மற்றவர்களுக்கு பரிமாற்றம் செய்யவிரும்பினால் முதலில் தான் வைத்திருக்கும் பங்குகளுக்கான பத்திரத்தை டிமேட் வடிவத்தில் உருமாற்றம் செய்தபின்னரே மற்றவர்களுக்கு பங்குகளை பரிமாற்றம் செய்திடும் பணியை மேற்கொள்ளமுடியும் இத்தகையடிமேட் செய்வதால் எழும் எந்தவொரு குறைபாடுகளையும் அல்லது பங்குசந்தையில் பட்டியலிடப்படாத பொது நிறுவனங்களின் பங்குகளை வைத்திருக்கும் தனிநபர்களுக்கு குறைகள் ஏதேனும் இருந்தாலும் முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிய ஆணையத்தினை (The Investor Education and protection Fund Authority( IEPF)) அனுகிதீர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

சனி, 13 அக்டோபர், 2018

நம்முடைய தனித்தன்மையே நம்மை பாதுகாத்திடும் என நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்திடுவோம்


ஒரு காட்டில் ஏராளமான மரங்கள் இருந்துவந்தன அனைத்தும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்துவந்தன அதில் ஒரேயொரு மரம் மட்டும் வளைந்தும் நெளிந்தும் பார்ப்பதற்கு அருவெறுப்பு அடையுமாறான தோற்றத்துடன் இருந்தது மற்றமரங்கள் அனைத்தும் இதனுடைய தோற்றத்தை பார்த்து ஏளனம் செய்து கின்டல் செய்து வந்தன அதனால் அந்த மரம் மட்டும் மிகவும் அவமான மனநிலையில் வாழ்ந்துவந்தது அதனோடு நம்முடைய வாழ்வே அவ்வளவுதான் என கூனிகுறுகி வாழ்ந்து வந்தது அந்த மரம் இந்நிலையி்ல் மரம் வெட்டுபவர்கள் குழுவாக அந்த காட்டிற்கு வந்துஅனைத்து மரங்களையும் வெட்டி எடுத்து சென்று கொண்டிருந்தனர் இந்த வளைந்து நெளிந்தும் அருவெறுப்பான தோற்றத்தை பார்த்துவிட்டு இந்த மரத்தினை மட்டும் வெட்டாமல் விட்டுவிட்டு சென்றனர் கிண்டலும் கேலியும் பேசிய மரங்கள் அனைத்தையும் மரம் வெட்டுபவர்கள் வெட்டியெடுத்து சென்றனர் ஆனால் கிண்டலுக்கு ஆளான மரத்தை மட்டும் வெட்டவில்லை நீண்டநாட்கள் உயிர்வாழ்ந்தது அதனால் நம்முடைய தனித்தன்மையே நம்மை பாதுகாத்திடும் என நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்திடுவோம்