சனி, 4 ஆகஸ்ட், 2012

உங்களின் பார்வைத்திறனை சரிபார்ப்பதற்கான பரிசோதனை


பின்வரும் பட்டியலில் இரண்டு B எழுத்துகள் உள்ளன அவைகளை முதலில் கண்டு பிடிக்கவும்

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

அவ்வாறு இரண்டு B எழுத்துகளை மேலே கண்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து கண்டுபிடித்தபின் பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து 1 என்பதை கண்டு பிடிக்கவும்

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

அவ்வாறுமேலே கண்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து 1 என்பதை கண்டுபிடித்தபின் பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து 6என்பதை கண்டு பிடிக்கவும்

9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999699999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999

அவ்வாறுமேலே கண்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து 6 என்பதை கண்டுபிடித்தபின் பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து Nஎன்ற எழுத்தை கண்டு பிடிக்கவும்

MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM

அவ்வாறுமேலே கண்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து N என்ற எழுத்தை கண்டுபிடித்தபின் இறுதியாகபின்வரும் பட்டியலிலிருந்து Qஎன்ற எழுத்தை கண்டு பிடிக்கவும்

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

இந்த சரிபார்ப்பு பரிசோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

கருத்துகள் இல்லை: